new tai | old tai | 中文

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ: ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦍᦸᧄ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2021-10-19 15:38:24

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦓᧄ ᦖᦴᧈ ᦺᦔ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ  ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ  ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆᦆᧄ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦍᦸᧄ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂ ᦉᦸᧃ,ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦻ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦠᧃᧉ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧂ ᦂᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ“ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ”,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦺᦗ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ  ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦟᦰ ᦉᦻ ᦺᦈ、ᦚᦲᧃᧈ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹ ᧉᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦅᧄ ᧟。᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ、ᦑᦲᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ 、ᦑᦲᧈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦷᦠ ᦐᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧖ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ、ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。(ᦍᦲ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦲᧈ)