new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦎᦱᧈ ᦆᦱ

作者: 时间:2021-10-19 15:37:48

  ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦉ ᦐᦱᧄ ᦷᦟᧅ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ》ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧕ ᦓᧃᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦎᦱᧈ ᦆᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦌᦲᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦗᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦎᦱᧈ ᦆᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦙᦱ ᦋᦴ ᦏᦹᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ。ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦈᧅ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦗᦸᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ、ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧂ ᦑᦱᧂ ᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉᦵᦖᦲ ᦺᦗ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦎᦱᧈ ᦆᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦆᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦙᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦙᧃ 3 ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦕᦵᦑᧆ 1.4 ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ、ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ 1.6 ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ。ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦠᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦙᦲ ᦣᦸᧄᧈ ᦠᦽᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ、ᦗᦴ ᦡᦾ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ; ᦵᦵᦉᧆ ᧞ ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦙᦲ ᦦᦱᧂ、ᦎᧅ ᦵᦃᧉ、ᦖᦲ ᦡᧄ、ᦷᦓᧅ ᦧᦱ、ᦀᦲᦰ ᦞᦸᧅ、ᦺᦙᧉ ᦈᦱᧄ、ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᦲᧄᧉ、ᦂᦸ ᦂᦳᧆᧈ ᦟᦱ、ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦷᦜᧂᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)