new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒

作者: 时间:2021-10-13 10:29:44

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦂᦱᧃ ᦢᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦺᦖᧈ“ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ” ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦘᦵᦵᦑᧃ ᦉᦳᧂ、ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦳᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ、ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦊᦲᧃ ᦺᦈ、ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦗ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)