new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-10-13 10:29:15

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓᧓ ᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦕᧃᧉ ᦃᦳᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。

★ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦞᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦉ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧓ᦞ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ、ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ、ᦜᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦴᧈ、ᦞᦱᧂᧈ ᦍᧂᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦴᧈ ᦓᦲᧂᧉ、ᦈᧁᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦈᦲᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦌᦲᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᧅ ᦕᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦕᦵᦑᧆ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᧞ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦖᧈ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᦺᦗ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ “ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ” ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦖᧈ “ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟ ᦞᧃ ᦒᦲ ᧑,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦎᧂᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧘ ᦕᦂᦱᧃ”。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦃᦼᧈ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ、ᦕᦴᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。