new tai | old tai | 中文

ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙

作者: 时间:2021-10-13 10:24:27

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ 、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ᦞ ,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ,ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦁᧃ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦓᧃᧉ ᦈᦳᧅ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ“100 ᦔᦲ ᧒ ᦔᦱᧂ” ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ、ᦎᧂᧉ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ“ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔”ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᧕ ᦔᦲ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦙᧃ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ、ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᧞ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦸᧆ ᧑ ᦓᧃᧉ。ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ、ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ、ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦠᧃᧉ ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦺᦖᧈ,ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦵᦵᦑᧉ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)