new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 80

作者: 时间:2021-10-13 10:23:58

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 80,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦈᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦠᦹᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ、ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦲᧄ ᦍᦱᧃ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ; ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ; ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ  ᦂᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ, ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦘᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦹᧉ ᧑ ᦍᦱᧄ ᦵᦡᧁ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)