new tai | old tai | 中文

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ: ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦉ ᦄᧆ ᦂᧆ ᦊᦲᧃ

作者: 时间:2021-10-13 10:23:27

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦗᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦉᦻ ᦵᦜᧅ ᦟᦸᧄᧉ ᦆᦱᧆ ᦷᦣᧉ ᦣᦱᧁ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᧁ ᦵᦵᦣᧂ ᦗᦾ ᦟᦱᧄ ᦍᧂ ᦷᦎᧅ ᦍᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦓᧃᧉ,ᦵᦍᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦟᦲᧉ ᦍ ᦵᦵᦜᧆ ᦵᦵᦂᧂ,ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦎᧂᧉ、ᦕᦸᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦂ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦉ ᦄᧆ ᦂᧆ ᦊᦲᧃ、ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ、ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。

  ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦗᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦟᦸᧄᧉ ᦷᦣᧉ ᦉᦻ ᦵᦜᧅ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ,ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦠᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦟᧂ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦒᦲ ᧑ ᦠᧃᧉ ᦺᦞᧉ,ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦅᧄ  ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ  ᦞᦱᧈ“ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ,ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦎᦻ”“ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ,ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ”ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦉ ᦎᦸᧃᧈ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦵᦑᧉ。ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦖᦴᧈ ᧑ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦣᧉ ᦵᦜᧅ ᧞ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘᦲᧄ ᦍᦱᧃ ᦁᧃ“ᦎᦹᧆ ᦵᦵᦎᧃ、ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ、ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ”ᦓᦲᦰ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦜᦲ,ᦟᦸᧄᧉ ᦷᦣᧉ ᦵᦜᧅ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ、ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ、ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ  ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ  ᦗᦻ ᦺᦓ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦕᦵᦑᧆ、ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)