new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓

作者: 时间:2021-10-08 08:38:05

  ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓,ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧙ ᧞ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦋᦹᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ: ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ、ᦌᦲᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦗᦲᧃᧈ、ᦟᦲ ᦟᦲᧉ、ᦅᦱᧁᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧃᧉ、ᦟᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ、ᦷᦁᧉ ᦌᦱᧃᧈ、ᦵᦃᦲᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ、ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᦲᧃ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦜᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ、ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦞᧀ、ᦟᦲ ᦵᧀ ᦩᦱᧉ、ᦵᦵᦘᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦜᦲᧈ。

  ᦈᧁᧈ ᦆᦻ ᦞᦼᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ。

  ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦷᦅᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ 391 ᦅᦳᧃ,ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦑᧉ 382 ᦅᦳᧃ,ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ。

  ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦷᦎᧅ ᦂᦱᧃᧉ ᦉ ᦜᦱᧅ,ᦒᦲᧉ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦉ ᦜᦱᧅ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧙ 45  ᦅᦳᧃ,ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ 10 ᦅᦳᧃ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧙ 29 ᦅᦳᧃ; ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱ 17 ᦅᦳᧃ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ、ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)