new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑

作者: 时间:2021-10-08 08:37:27

   ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦋᦳ  ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧈ ᦷᦅᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ 45 ᦅᦳᧃ、ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ 10 ᦅᦳᧃ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ  ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦑᧉ 44 ᦅᦳᧃ、ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ 10 ᦅᦳᧃ,ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ。ᦈᧁᧈ ᦆᦻ ᦞᦼᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ  ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᧞ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ  ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧙。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦵᦟᧂᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᧁᧈ、ᦟᦼᧉ ᦍᧂᧉ、ᦈᧁᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦅᦱᧁᧈ ᦷᦑᧂᧈ、 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦱᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦱᦱ ᦅᦳᧃ ᦈᦸᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦔᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦔᦲᧃ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦷᦍᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)