new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ

作者: 时间:2021-10-08 08:36:43

 


    ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧟,ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦏᦸᧂ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ。

 ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦋᦹᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ: ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦵᦟᧂᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᧁᧈ、ᦟᦼᧉ ᦍᧂᧉ、ᦈᧁᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦅᦱᧁᧈ ᦷᦑᧂᧈ、 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦱᧈ ᦌᦲᧃᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦝᦳᧂᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ。

 ᦈᧁᧈ ᦆᦻ ᦞᦼᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ。

 ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦷᦅᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ 391 ᦅᦳᧃ,ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦑᧉ 382 ᦅᦳᧃ,ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦔᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦑᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ,ᦣᦲᧇ ᦏᦲᧄᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦔᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ、ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦌᦹᧈ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦊᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ、ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦑᧂ ᦔᦹᧅ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ、 ᦙᦲ ᦺᦡ ᦅᦹᧆ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦗᦸᧅ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧘ ᦙᦱ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ  ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦙᧃ、ᦎᦱ ᦖᦻ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᧕ ᦔᦲ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ, ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ  ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ、ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦷᦟᧂ ᦑᦱᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᧕ ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦊᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦍᦱᧁ ᦋᦲᧉ ᦠᦳᧃ  ᦗᦻ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦞᦱᧈ,ᦗᦸᧅ ᦅᦹᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ 100 ᦔᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦈᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ; ᦑᦸᧂᦰ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦂᦱᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦷᦋᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦋᦲᧃᧈ ᦣᦲᧇ ᦏᦲᧄᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。ᦈᦳᧅ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ“100 ᦔᦲ ᧒ ᦔᦱᧂ”ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᦠᧃᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦏᧄ ᦡᦲ,ᦅᦸᧉ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦁᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ。ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ,ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧇ ᦅᦲᧃ ᦁᧃ ᦏᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ、ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦓᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ、ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ ᦓᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦖᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦍᧇ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ、ᦠᧆ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ、ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᧁ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦉ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧉ ᦅᦸᧂ、ᦢᧁᧈ ᦟᦴᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦉ ᦎᦱ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦞᦱᧈ,ᦀᧁ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ“᧒ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ”,ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦟᦲᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦟᦱ ᦋᦱ ᦂᦱᧃ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ“᧒ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ”,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ“ᦞᦲᧆ ᦈᦱ ᦓ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦷᦠ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ“ᦕᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦺᦊᧈ”,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ、ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ、ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦢᦳᧃ ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ ᦓᧃᧉ。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦞᦱᧈ,ᦀᧁ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ,ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦳ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ,ᦷᦙᧃᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦵᦉᦲᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧂ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ,ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ,ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦺᦞ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ、ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦞᦱᧈ,ᦀᧁ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ、ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ。 ᦍᧇ  ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦕᦸᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ“ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔” ᦂᦸᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦞᦱᧈ,ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦋᦲᧉ ᧑。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦢᧁᧈ ᦟᦰ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ、ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧇ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦀᧁ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

 ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ  ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ、ᦑᧂ ᦷᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦏᦾ ᦍᦸᧄ,ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ、ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦗ !

 ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦅᧄ ᦃᧇ《ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧈ ᦵᦅᦲᧉ》ᦠᧃᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ。

(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)