new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2021-09-29 14:48:43 ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ, ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦁᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

 ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ: ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᧞ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒ 、ᦒᦲ ᧓ 、ᦒᦲ ᧔ 、ᦒᦲ ᧕ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᧞ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦙᧃ“᧕ ᦕᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ” ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ“᧔ ᦕᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ”ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ  ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦜᧅ ᦃᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦎᦱ ᦑᦹᧅ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ、ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ,ᦊᦴᧈ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。

 ᦖᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦒᦻᧉ。

 ᦋᦹᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ: ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦵᦟᧂᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᧁᧈ、ᦟᦼᧉ ᦍᧂᧉ、ᦈᧁᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦅᦱᧁᧈ ᦷᦑᧂᧈ、 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦱᧈ ᦌᦲᧃᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦝᦳᧂᧈ、ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ、ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ。

 ᦈᧁᧈ ᦆᦻ ᦞᦼᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ。

 ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦙᦲ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

 ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ, ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

 ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦷᦅᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ 391 ᦅᦳᧃ,ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦑᧉ 383 ᦅᦳᧃ,ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ 《ᦃᦸᧃᧉᦎᦸᧄ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ   ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ》 ᦠᦹᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦞᦱᧈ,᧕ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧕ ᦔᦲ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧕ ᦔᦲ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ  ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᧞ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᧃᧉ。᧕ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧕ ᦔᦲ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ、ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦓᧃᧉ,ᦑᦲᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦓᧃᧉ,ᦑᦲᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ,ᦑᦲᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ; ᧕ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧕ ᦔᦲ ᦁᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ ᦓᧃᧉ,ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ,ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦕᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ ᦙᦱ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ; ᧕ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧕ ᦔᦲ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ、ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ、ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ、ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦢᧁᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧈ、ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧈ、 ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ, ᦢᧁᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ、  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦁᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦓᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᧞ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ!

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦞᦱᧈ,ᦈᦳᧅ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ“100 ᦔᦲ ᧒ ᦔᦱᧂ”ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᦳᧃᧈ ᦷᦎ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦗᦲᧂ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ。ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅᦰ ᦵᦵᦟᧅᦰ、ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ  ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦜᦻ、ᦍᧂ ᦺᦊᧈ,ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧆ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ ᦋᦱᧆ ᦺᦊᧈ ᦋᦱᧆ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦁᧃ ᦋᦱᧆ ᦣᦲᧇ ᦅᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦁᧃ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦢᦳ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦁᧃ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧞。ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ “ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ,ᦂᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦗᧃ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ,ᦂᦱᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦺᦞ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ。

 (ᦎᦸᦰ ᦺᦔ ᦐᦱᧉ ᦒᦲ ᧒)