new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ

作者: 时间:2021-09-29 14:46:13

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦖᧈ “ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”ᦺᦗ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ“ᦺᦋᧉ  ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᧞ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ”ᦓᦲᦰ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦲ、ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦜ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᧃ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦔᦲᧃ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦁᧃ “ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞᦏᦳ ᦵᦵᦆᧃᧈ ᧑”、ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦋ ᦺᦙ ᦏ ᦜᦲ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦁᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ “ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞᦏᦳ ᦵᦵᦆᧃᧈ ᧑”、ᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦓ ᦕᦵᦑᧆ ᧞ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ“ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦟᧀ ᦋᦸᧄ、ᦢᦳ ᦎᧄ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦀᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦺᦖᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦎᦸᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦷᦑᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)