new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 185

作者: 时间:2021-09-29 14:44:19

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ  ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 185,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ、ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦈᦳᧄ ᦵᦕᧃᧉ、ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ、ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦺᦈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ“ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ ”ᦁᧃ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᧞ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)