new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 183

作者: 时间:2021-09-16 17:22:41

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 183,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ、ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ、ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦴᧈ ᦺᦖᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦓᧃᧉ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ  ᧞ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦖᦴᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦩᦱᧂᧉ ᦎᦱᧈ ᦵᦵᦓᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ、ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦟ ᦃ ᦓ ᦑᦲᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ,ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦈᧇ ᦣᦲᧆ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦅᦸᧂ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦺᦗ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)