new tai | old tai | 中文

ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ

作者: 时间:2021-09-16 17:21:58


  ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦱᦞ ᦆᧄᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦈᦱ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧕ ᦔᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ、ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦒᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ、ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ、ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ、ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ。ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦣᦲᧇ ᦅᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧂ ᦠᦱ ᦓᧃᧉ,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦈᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ、ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ、ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ。ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ、ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦲ、ᦂᦸᧈ ᦎᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。

(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)