new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 79

作者: 时间:2021-09-13 09:26:05

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 79,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦠᦹᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦏᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦵᦵᦋᧆ、ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦷᦖᧅ ᦷᦀᧅ ᦺᦈ、ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦉ ᦐᦲᧆ ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᧞ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ。ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙、ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ“ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧔ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ“ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕᦂᧃ”、ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ“ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦠᦱᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦓᧄ ᦗᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦝᧂ ᦅᧄ ᦑᦱᧂ、ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦖᧈ“ᦵᦞᧂ ᧑ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ。(ᦍᧂᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ)