new tai | old tai | 中文

ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦟᦴᧈ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2021-09-13 09:24:21

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦴᧈ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ、ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦟᦴᧈ ᦺᦖᧈ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦟᦴᧈ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃᦓᦱ  ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᧈᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦆ ᦇᦹᧆ ᦅᦹᧆ ᦝᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ、ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦖᧈ,ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ、ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ,ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦟᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦵᦕᧀ ᦡᦸᧅᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦺᦞᧉ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦑᦲᧅ“ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ”ᦠᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦀᧁ “ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”“ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ”“ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ”“ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ”ᦓᦲᦰ  ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᧞ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦕ ᦜ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦢᦳᧃ ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦠᦹᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ“ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦈᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦈ ᦂᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦙᧃ、ᦔᦸᧂ  ᦠᦱ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。(ᦍᦲ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦲᧈ)