new tai | old tai | 中文

​ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦲᧂ ᦷᦈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖

作者: 时间:2021-09-13 09:23:47

 ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ  ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ,ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ 100 ᦔᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ《ᦣᦸᧄ ᦂᧃ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗》。ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。(ᦂᦱᧅ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ)