new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-09-02 11:17:32

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ ᦉᦹᧈ ᦷᦆᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦉᦻᧈ ᦆᦱᧃ ᦔᦱᧃᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦺᦗ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᧞ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ》。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦙᧉ ᦣᦳᧄᧈ ᦺᦢ ᦺᦈ ᦣᦸᧄᧈ ᦺᦉᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦅᧁᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦉᦴᧉ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦵᦌᦲᧉ ᦵᦒᦲᧁᧉ ᦋᦹᧈ ᦃᦳᧂᧈ ᦅᦴ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦑᦳᧂ ᦉᦹᧈ ᦋᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ。

★ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓᧕ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ。