new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ

作者: 时间:2021-09-02 11:17:09

  ᦞᦱᧂᧉ ᦍᦲᧉ ᦷᦗᧈ ᦊᦴᧈ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦉᦹᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

  ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ

  ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦱᧂ ᦞᦱᧂᧉ ᦍᦲᧉ  ᦷᦗᧈ ᦙᦱ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦏᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦏᧁᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。

  ᦞᦱᧂᧉ ᦍᦲᧉ ᦷᦗᧈ ᦊᦴᧈ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦱ ᦟᦱ ᦓ ᦉᦲ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦜᧅ ᦃᧃ; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。(ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ)