new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑

作者: 时间:2021-07-16 08:19:46

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦅᦹ ᦗᦱᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦗ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉᦔᦱᧅ ᦅᧄ  ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦗᦱᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦟᦴᧈ ᦺᦖᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦲᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦗᦱᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ、ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ、ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ,ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦀᧁ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦵᦵᦍᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦉᦸᧂᧈ ᦺᦉ ᦅᦸᧂ ᦖᦱᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᧑ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧂᧈ ᦟᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦣᧁ、ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦣᧁ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦷᦋᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦋᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。

(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)