new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-07-16 08:16:55

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ“ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ、ᦗᦻ ᦺᦓ ᦗᦸᧅ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ”ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

★ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹ ᦗᦱᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ “ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑” ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

★ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦷᦑᧂᧈ ᦝᦳᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ。