new tai | old tai | 中文

​ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ: ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦈᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦟᧃᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-07-16 08:12:13

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦟᧃᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ,ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦟᧃᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦟ ᦃ ᦓ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ、ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ,ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᦳᧅ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᧞ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦟᧃᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦠᦳᧃ、ᦎᦱ ᦖᦻ ᦋᦲᧉ ᦠᦳᧃ、ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧆ ᦋᦲᧉ ᦠᦳᧃ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ、ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦇᦸᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᧞ ᦷᦜᧂ ᦗᦴ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦟᧃᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。       (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)