new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ: ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-07-16 08:10:42

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦱᧇ  ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦠᦱᧅ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦁᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦅᦸᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ,ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦖ ᦵᦵᦡᧃ,ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ,ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦷᦠ ᦐᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ; ᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ,ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᧖ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ; ᧗ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ; ᧘ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᧞ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦸᧃᧈ; ᧙ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ; ᦱᦞ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧉ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)