new tai | old tai | 中文

ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ

作者: 时间:2021-07-09 10:15:05

   ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦞᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 34 ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ, ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦃᧁᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦳᧂ ᦂᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦃᧁᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᧕ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧖ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧓ᦞ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ 773 ᦋᦸᧂᧈ、767ᦋᦸᧂᧈ、537ᦋᦸᧂᧈ、489ᦋᦸᧂᧈ、380ᦋᦸᧂᧈ、139ᦋᦸᧂᧈ,ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ 29.23% ᦔᦳᧃ,ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ。

  ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧔ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᧒ ᦏᦱᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧑ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦺᦋᧉ ᦎᦲᧄ ᦺᦋᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᧞ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᧇ ᦵᦃᧁᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧆ ᦈ ᦓᦱ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦂᧅ ᦊᦱᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。 (ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ)