new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-07-09 10:14:28

▲ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ᦱ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦺᦙᧈ ᦎᦸᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ。

▲ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦒᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦌᦻ ᦆᧄ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦎᧂᧉ ᦚᦱᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦺᦗ。

▲ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦌᦲᧁᧉ ᦉᦹᧈ》ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ《ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦓᧇ  ᦏᦹ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ》。

▲ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ、ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ、ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦋᦱᧂ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦋᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

▲ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᦱ᧒ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧉ ᦵᦌᦲᧃ。ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦵᦵᦎᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ  ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ,ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦈᦳᧇ ᦏᦸᧂ ᦓᧃᧉ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧆ ᦐᦱᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦺᦗ。