new tai | old tai | 中文

ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ

作者: 时间:2021-07-09 10:14:03

   ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦓᧄ ᦖᦴᧈ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ,ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦍᦲᧃᧉ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。

  ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧆ ᦂᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ,ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᦲᧉ ᦂᦼᧈ ᦋᦹᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦜᧅ ᦃᧃ ᦂᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。ᦛᧂ ᦠᦹᧈ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᧁᧉ ᦁᧃ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ “ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ”ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦜᧅ ᦃᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᦁᧃ ᦠᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ、ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦟᦴᧈ ᧑,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ、  ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦗᦱᧂᧈ ᦃᦱᧂᧉ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ,ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ,ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ,ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)