new tai | old tai | 中文

ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ

作者: 时间:2021-07-09 10:13:29

    ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ 

    ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ

  ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ, ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦺᦂᧉ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᧁᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ、ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᧞ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ、ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ,ᦈᦹ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᧞ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᧄ ᦈᦹᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᧞ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦡᦲ ᧞ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦖᧈ“ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

  ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ “ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ 50 ᦔᦲ ”ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦳᧃ ᧑。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦙᧃ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦌᦲᧁᧈ ᦌᦸ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦩᦱᧂᧉ ᦟᦲ ᦷᦋᧂᧈ、 ᦀᦲᦰ ᦎᦱᧃ、ᦞᦱᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦝᦱᧂᧈ, ᦣᧇ ᦝᧂ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦆᦹᧇ ᦢᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᦹ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦀᧁ ᦏ ᦜᦱ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ “ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ 50 ᦔᦲ ”ᦁᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ,ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。

  ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦍᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᧞ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦋᦾᧉ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦁᦱᧈ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᧁᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ; ᦍᧂ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦔ ᦺᦋ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦉᦴᧉ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦟᦲ ᦈᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦁᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。

  ᦟᦲᧁᧉ ᦌᧁᧈ、ᦟᦼᧉ ᦍᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦔ ᦉᦴᧉ ᦏᦱᧄ ᦉᦴᧉ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᧞ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦺᦈ。(ᦍᦲ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦲᧈ、 ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)