new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-06-25 17:12:08

★.ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᦆᦻ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦟᦱᧇ ᦉᦳᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᦈᦱᧂᧈ ᧞ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧇ 《ᦌᦲᧁᧉ ᦉᦹᧈ》ᦋᦱᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ《ᦀᧁ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦵᦵᦍᧂ、ᦀᧁ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ、ᦣᦴᧉ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦑᦱᧂ、ᦣᦴᧉ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕᦵᦑᧆ》。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦓᧃᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦵᦞᧂ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦑᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ、 ᦵᦞᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦑᧁᧉ ᦓᧃᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦓᧃᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉᦵᦵᦉᧃᧈ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂᦑᧂ ᦷᦙᧃ  ᦷᦆᧄᧈ  ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ、ᦷᦆᧄᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦺᦘᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦍᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦟᦳᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᧂᧉ ᦋᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦵᦌᦲᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦆᧂᧉ ᦓᧃᧉ。

★. ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧁ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦱᧃᧈ ᦌᦴᧉ ᦠᧃᧉ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᦲ ᦢᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦱ᧒ ᦃᦱᧁᧈ ᦁᧃ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦆᧂᧉ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ (ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ)ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 172,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ᦞ ᧞ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᦆᦻ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。