new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ

作者: 时间:2021-06-17 17:59:27

1b-1.jpg

 ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦷᦓᧅ ᦍᦳᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈᦞᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ”ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦁᧃ ᦀᧁ“ᦅᦳᧃ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦊᦴᧈ ᦍᧂ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ”ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦓᧃᧉ。  ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ、ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ、ᦃᧇ ᦋᦳᧄ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦵᦖᦲᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦐᦽᧈ ᦎᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦵᦖᦲᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ。ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᧞ ᦔᦾᧈ ᦧᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ,ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦡᦲ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。(ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦈᧃ ᦆᧄ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)