new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-06-17 17:58:08

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᦆᦻ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧂ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦟᦱᧇ ᦉᦳᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᦈᦱᧂᧈ ᧞ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦅᦱᧁᧈ ᦆᧁ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦍᧇ ᦵᦵᦋᧆ、ᦍᧇ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦅᦱᧁᧈ ᦆᧁ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ、ᦊᦲᧃ ᦺᦈ、ᦞᦱᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦅᦱᧁᧈ ᦆᧁ ᦠᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧁᧈ ᦆᧁ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦙᦲ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ 5641 ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦅᦱᧁᧈ ᦆᧁ。

★ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧇ ᦩᦾᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧒ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ、ᦌᦱᧃᧈ ᦷᦑᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᦱᧃ  ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。