new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2021-06-17 17:57:25

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ、ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ、ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦀᧁ ᦏ ᦓᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ、ᦣᧇ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦈᦹ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧆ ᦐᦱᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ ᦜᦻ ᦎᦱ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧅ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ。᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦌᧆ ᦌᦹᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ、ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦂᦱᧃ“ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。(ᦷᦝᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)