new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ:ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦳᧄ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ

作者: 时间:2021-06-17 17:56:52

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ,ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᧞ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦏᦾ、ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦢᧁᧈ ᦵᦢᧂᧈ、ᦘᦵᦵᦑᧆ ᦢᧁᧈ ᦟᦳᧂ,ᦃᦹᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧆ、ᦃᦳᧆ ᦣᦴ ᦠᦹᧉ ᦑᦹᧅ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦳᧄ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ、ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧇ ᦋᦸᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ。ᦑᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦙᦱ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦅᧆ ᦅᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦐᦱ、ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧂ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ、ᦈᦲᧆ ᦵᦵᦏᧉ ᦺᦈ ᦑᦱᧄ ᦉᦳᧂ,ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ、ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ、ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦙᦲ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦍᦻᧉ ᦵᦣᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧄᧉ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑;  ᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᧖ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)