new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔

作者: 时间:2021-06-10 15:52:40

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ ᦱ ᦷᦎ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔,ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦙᦱ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ、ᦍᧇ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦢᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ“ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ”,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦀᧂᧈ  ᦂᧃ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ“ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦷᦆᧄᧈ” ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦞ ᦃᦱᧄᧉ ᦷᦙᧆ、ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦓᧃᧉ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᦳᧅ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦉᦳᧂ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ、ᦅᦹᧆ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ、ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦂᧂ ᦺᦂ ᦆᦱᧁ ᦍᦱᧃᧈ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦺᦞᧉ ᦺᦈ ᧞ ᦈᦲᧆ ᦂᦱᧉ ᦺᦈ ᦠᦱᧃ ᦁᧃ“ᦢᧁᧈ ᦕᦸᦰ ᦢᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦺᦖᧈ、ᦕᦸᦰ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ  ᦎᧂᧉ ᦺᦖᧈ”ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦡᦲ、ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ、ᦟ ᦃ ᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦇᧆ ᦂᧆ ᦊᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦣᧂ、ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧄ ᦺᦈ ᦺᦊᧈ、ᦂᦱᧃ ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ、ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦅᦹᧃ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦩᦱᧄ ᦆᦹᧆ、ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ、ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦠᧃᧉ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ、ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦢᦳ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦕᦸᦰ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ,ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦁᧃ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦺᦞ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᧑。

(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ)