new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦙᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ

作者: 时间:2021-06-03 11:10:50

  ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧔ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦍᧂᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦓᧃᧉ,ᦙᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦉ ᦡᧇ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。

  ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦃᦱᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦝᧃ ᦵᦉᦲᧅ、ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦷᦣᧂ ᦗᦲᧉ ᦒ ᦘᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ、ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦵᦕᧁ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦞᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦷᦉᧃ ᦧᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ。(ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦈᧃ ᦆᧄ)