new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-06-03 11:10:08

▲ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᧒ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦆᧈ ᦵᦌᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ。

▲. ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦟᧉ ᦑᧂ ᦷᦟᧅ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦓᧃᧉ。

▲ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧂ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦺᦓ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦒᦱᧂᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦏᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ《ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᦵᦖᦲ ᦺᦔ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ》。

▲ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦉᦱᧁᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦩᦻᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦴᧈ ᦵᦌᦲᧃ: ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧃᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦎᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦞᧉ ᦺᦈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦑᦱᧂ、ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。ᦈᦹ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ。

▲ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦆᧄᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ  ᦷᦋᧂᧈᦷᦅᧉ (ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ) ᧞ ᦷᦆᧄᧈ  ᦑᦲᧈ ᦞᦏᦳ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ --ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ  ᦐᧂ ᦉᦹ  ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰᦑᦲᧈ  “᧒ ᦷᦆᧄᧈ ”ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ  ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦗ。