new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2021-06-03 11:06:55

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦋᦲᧈ ᦓᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦑᧂ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦓᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ,ᦍᧇ ᦵᦵᦑᧉ ᦍᧇ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦍᧇ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦣᧁ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦺᦓ ᦕᦵᦑᧆ ᦓᦸᧅ ᦕᦵᦑᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦗ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦵᦠᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦂᧃ; ᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦙᦲ ᦘᦲᧄ,ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ ᦒᦸ ᦡᦲ; ᧖ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦆᧅ ᦵᦑᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦵᦵᦆᧅ ᦵᦑᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。(ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)