new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ: ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-06-03 11:06:21

  1b-1.jpg

   ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ、ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ、ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧃᧉ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦓᧃᧉ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦏᦹ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ ᦁᧃ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦓᧃᧉ,ᦣᦾᧉ ᦅᦹᧆ ᦗᧃ ᦔᦸᧂ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦢᧉ ᦇᦹᧃ,ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦂᦸᧈ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦵᦵᦑᧇ ᦡᦲ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧇ ᦖᧃᧉ ᦠᦱᧇ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ、ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦉᦻ ᦐᦱᧉ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ,ᦓᦱ ᦑᦲ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ、ᦨᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦺᦡᧉ。ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦍᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦅᦳᧃ  ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ、ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦺᦗ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ、ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧞ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦟᦲᧁᧉ ᦌᧁᧈ、ᦈᧁᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦊᦲᧃᧈ ᦃᦻᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ)