new tai | old tai | 中文

ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦨᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ

作者: 时间:2021-06-03 11:05:27

   ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦓᧄ ᦖᦴᧈ ᦺᦔ ᦨᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦺᦘᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦠᧃᧉ,ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦁᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᧃᧉ,ᦷᦉᧇ ᦎᦸᧈ ᦔᦱᧅ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦺᦘᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ、ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦟᦱᧉ、ᦘᦵᦵᦑᧆ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦃᧉ ᦟᦱᧉ、ᦂᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦉ ᦠᦻ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ,ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦉ ᦠᦻ、ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦢᦸᧅᧈ ᦺᦃ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ。

  ᦵᦵᦏᧆ ᦙᦱ,ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧈ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦉᦴᧉ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ、ᦎᦱᧈ ᦊᦲᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦃᧁᧈ、ᦷᦆᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦳᧂᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ。(ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)