new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ

作者: 时间:2021-05-27 18:01:42

 ᦗᦸᧅ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓

 ᦔᦲ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦁᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦛᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦔᦲ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲᦺᦋᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ”、ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈᦕᦸᧇ ᦵᦈᧆᧈ ᦏᦳ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦍᦱᧄᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅᧈ ᦒᦲ ᦱ᧓ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ

 () ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ

 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦙᦱ ᦍᧇᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱᦵᦉᦲᧅ ᦑᧂ ᦂᦳᧄᦵᦉᦲᧅ ᦎᦹᧆ ᦑᦰᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱᦗᦻ ᦺᦓ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦁᧃᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦺᦈ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈᦘᦸᧄᧈ ᦈᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦈ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈᦂᦱᧃ ᦋᧁᧉ ”“ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆᦶᦋᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦖᧆ ᦌᧄᧉ”。ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦍᧇ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱᦗᦻ ᦺᦓ ᦗᦸᧅ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈᦵᦵᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧖᧖᧖ ᦑᦲᧈᦞᧃ ᦺᦐ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦷᦟᧂᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦅᦳᧃᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᦳᧃᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦻ ᦺᦍ ᦆᦱᧈᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦞᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ ᦉᧅ ᦅᦳᧃᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦅᦳᧃᦵᦵᦑᧃᧈ ᦚᦻᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦵᦕᧈ ᦟᦱᧄ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦱ᧙᧐ ᦵᦵᦑᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᧔᧖᧔ ᦵᦵᦑᧃᧈᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦵᦑᧆᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ

 () ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ

 ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦷᦔᧆ ᦀᦸᧅᧈᦎᦸᧈ ᦺᦗᦃᦸᧃᧉ ᦎᦳᧄᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ”,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃᦷᦖᧆ ᦌᧄᧉ”,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃᦗᦸᧅ ᦛᦻᧈ ᦑᦸᧂᦰᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧒᧔ ᦂᦱᧃ ᦱᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦌᧄᧉᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦅᦳᧃᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦌᧄᧉᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦁᧃ ᦈᧇ ᦶᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦺᦃᧉ ᦐᧅᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦜᧂ ᦅᦸᧉ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦛᧆ ᦤᦲᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᧘᧔᧔ ᦵᦣᦲᧃ ᧓᧔᧒᧐ ᦅᦳᧃᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦱ᧔᧓᧗ ᦵᦣᦲᧃ ᧔᧕᧓ᦱ ᦅᦳᧃᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧐᧐᧔ ᦶᦍᧃᧉᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦱ᧓ᦱ᧔᧙ ᦶᦍᧃᧉᦠᦱᧅ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦙᦸᧂᧈ

() ᦞᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦗᦸᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ

 ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈᦔᦸᧂ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦵᦑᧆ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᧓ᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦵᦑᧁ ᦷᦟᧆᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦸᧆ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦵᦑᧁ ᦷᦟᧆᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦔᦸᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦵᦖᦲᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦟᧄ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ5G ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦈᦸᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᧓᧗᧘. ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᧄᧉ ᦖᧃᧉ ᦎᦹᧆ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦑᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ”“ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦉᦱᧂᧉᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦵᦞᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᧒᧒ ᦅᦳᧃᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦵᦞᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᧕᧖᧖᧓ ᦅᦳᧃᦚᦱᧉ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᧒᧖᧗. ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦙᦲ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦔᦻᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦱ᧖ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᧔᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦟᧃᧈ ᦂᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦞᦹᧃᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦚᦱᧉ ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦖᦲ ᦺᦗᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎᦂᦱᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧖᧐᧔ ᦷᦂᧆᧈ᧒ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉᦀᦲᧅ ᦶᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ. ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᧓᧕ ᦷᦂᧆᧈ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ

 () ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦳ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ

 ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦡᦲ ᦑᦹᧅ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦋᦸᧂᧈ”,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᧁᧈ ᦺᦖᧈ ᦎᦸᧈ ᦺᦔᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧆ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦑᧆ ᦺᦖᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦲᧈᦆᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦎᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦑᧆ ᧒᧕ ᦵᦣᦲᧃᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦋᦰ ᦡᦲᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦞᦱᧂᧉ ᦠᦳᧄ ᦡᦲᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦷᦜᧂ”“ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦘᦸᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦖᦴᧈ ᦡᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦰ ᦡᦲ ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦃᦻᦂᧁᧉ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦈᦸᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦒᦻᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦗᦸᧅᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦱᧃᧉ 5A ᦑᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦶᦏᧄᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦑᧆ ᦱ᧙᧘᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃᦂᦱᧃ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦊᦱᧂᦂᦱᧃ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧉᦂᦱᧃ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦋᦰ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱᦷᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦱ᧐ ᦵᦣᦲᧃᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦣᦾᧉ ᦵᦣᦲᧃᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉᦁᧃ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦡᧁ ᦓᧃᧉᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦙᦳᧂᧉᦍᦲᧃᧉ ᦶᦒᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉᦷᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦗᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦍᦲ ᦟᦲᧃᧉᦝᦴᧉ ᦋᦲᧃᧈᦈᦲᧃᧈ ᦵᦑᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦶᦔᧂᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦜᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ

 () ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ

 ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅᦂᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦺᦗᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃᦂᦱᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸᦂᦱᧃ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻᦑᧄ ᦵᦵᦌᧂ ᦡᦲ ᦣᦻᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦏᦲ ᦏᦸ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦱ᧔ᦱ᧘ ᦋᦸᧂᧈᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧔᧒᧕ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃᦜᦻ ᦵᦑᦲᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦵᦡᧁ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᦲᦰᦱ᧒᧘᧗ ᦋᦸᧂᧈᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧙᧖ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦠᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦞᦏᦳ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᦱᧃᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦏᦳ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦻ ᦺᦍ ᦆᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦂᧇ ᦶᦩᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦶᦋᧂᧈᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦟᦳᧅ ᦓᦸᧅ ᦵᦌᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ

 () ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦔᧃ ᦶᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ

 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋ ᦗᦹᧃ ᦅᧁᧉᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦝᦱᧉ ᦵᦜᦲᧃᧉᦓᧄᧉ ᦺᦉᦡᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦷᦠ ᦣᦱᧅ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉᦵᦵᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦖᦲᧂᦂᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦐᧅ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦑᧂ ᦐᦲᧄᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦔᧃ ᦶᦙᧃᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦉᧂ ᦂᦱᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᧂ ᦂᦱᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸᦗᦸᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉᦠᦹᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦶᦗᧂ ᦅᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦙᦴ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦙᦴᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦋᦲᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦓᧃᧉ ᦱ᧓ᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦋ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦵᦑᧆ

 () ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ

 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦙᦱ ᦍᧇᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧗᧔ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧅᧈ ᦈᦻᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧅᧈ ᦈᦻᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦳᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦷᦣᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈᦷᦣᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦶᦑᧆᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᦲ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧖ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙ᦱ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦍᦸᦰ ᦓᧄᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦆᦲᧃᧉ ᦌᦼ ᦌᦹᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦚᦴᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱᦑᧂ ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈᦞᧆ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦎᦱᧄ ᦵᦖᦲ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦗᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈᦂᦱᧃ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂᦂᦱᧃ ᦄᧆᦂᦱᧃ ᦶᦌᧁᧉ ᦛᦴᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦛᧆ ᦤᦲ ᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦵᦑᧆᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦑᧆᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦓᦱᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦂᧃᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦓᦱ ᦵᦑᧂ ᦺᦋᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦛᧆ ᦤᦲᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦛᧆ ᦤᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇᦝᧆ ᦝᦸᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦛᧆ ᦤᦲᦩᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ

 () ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ

 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦵᦐᦲᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ”。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈᦂᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦒᦸᧃᧉᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧈᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦟᧃᧉᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧈᦑᧂ ᦔᦲ ᦗᦸᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᧔᧔ ᦋᦸᧂᧈᦒᦲᧉ ᦀᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᧗᧒ ᦋᦸᧂᧈᦂᦱᧃᧉ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦑᦱᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦑᦱᧂᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦟᦱ ᦂᦱᧃᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦺᦖᧈᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ”。ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦵᦋᦲᧉ”,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂᦔᧃ ᦍᦱ ᦈᧁᧉ ᦓᦻᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦶᦩᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦈᦲᧈᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ

 ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦑᧂ ᦜᦻᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦓᦲᦰᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔᧒ᦱ ᦋᦸᧂ ᦓᧃᧉᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ ᦔᦲ ᦙᦱᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦓᦱ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦺᦋ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦑᧆᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦩᧃᧈ ᦡᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦊᧈ ᦶᦣᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦓᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦺᦋ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦵᦑᧆᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦶᦔᧃ ᦶᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ (ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ) ᦷᦆᧄᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦏᦳ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦏᦳ ᦶᦩᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦹᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃᦓᦲᦰ ᦵᦑᧁ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦲ ᦙᦱᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦓᦱ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧗ᦱ᧔ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦌᧄᧉᦂᦱᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦉᦳᧃᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦂ ᦂᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᧃᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦶᦏᧄᦓᧄᧉ ᦺᦞ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦵᦑᧆᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦃᧃ ᦅᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᧔᧐᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᧕᧐᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ᧖᧐᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦢᦱᧆ ᦓᦲᦰᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲᦓᧄᧉ ᦊᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦺᦓ ᦵᦑᧆ ᦅᦸᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈᦗᦸᧂᦰ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦱ᧘᧗᧖ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦁᧃ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂᦋᦴᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ”,ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧕᧐᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦺᦖᧈᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦹᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦶᦑᧆ ᦶᦢᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦑᧆ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦷᦏᧇ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦑᧆ ᦑᦲᧈᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦎᦸᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦵᦖᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦗᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘ᦱ ᦔᦳᧃᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄᦘᦱᧇ ᦊᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃᦑᧂ ᦵᦑᧆ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦺᦗᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦤᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦤᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧈ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦵᦖᦲ ᦓᧃᧉᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦗᦲᧃ ᦷᦆᧈᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧉ ᦶᦩᧃᧈ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱᧄ ᦵᦖᦲᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦔᧃ ᦍᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦶᦩᧃᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦑᧉ ᦆᧄ ᦓᧄᧈ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦏᧅ ᦏᦲᧈᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦗᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰᦵᦗᦲᧈ ᦶᦎᧈ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧘ ᦙᦱᦀᧁ ᦒᦲ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈᦁᧃ ᦙᦲ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ

 ᦵᦞ ᦟᦱᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦇᦻᧈᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦁᧃ ᦵᦵᦗᧂ ᦅᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ”,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦺᦔ ᦠᦹᧂ ᦓᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈᦢᦳ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᧁᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂ ᦡᦲ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦑᦱᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦑᦱᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᦲᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦺᦈ ᦧᦱᧂ ᦶᦩᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ”,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦑᧆ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ

ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦓᧇ ᦗᦱ ᦃᧆ ᦷᦠᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈᦷᦓᧇ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈᦷᦓᧇ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧈᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂᦷᦓᧇ ᦎᦸᧈ ᦓᦻ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈᦵᦌᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈᦷᦓᧇ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦓ ᦷᦀᧅ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᧃᧉᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᧁ ᦊᦴᧈᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᦃᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦞᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇ ᦡᦲᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦍᧂ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦷᦙᧃ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦣᦸᧄ ᦷᦀᧃᧉᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦐᦾᧉᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦾᧉ ᦝᦳᧂᧉᦷᦀᧃᧉᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦎᧄᧈᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ  ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦵᦜᦲ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃᦑᧂ ᦵᦑᧆ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦂᦱᧃ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦉᦳᧂᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦓᦱᧈ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦑᦱᧂ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦣᦱᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦊᦴᧈᦏᦱᧃᧉ ᦆᧅ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦳᧆ ᦵᦃᧄ ᦓᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦢᦳ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦑᦲᧈ ᦆᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦆᧁᧉ ᦕᧃᧉ ᦵᦵᦣᧆ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦷᦣᧂ ᦊᦱᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧂᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦉᦳᧂ ᦐᦾᧉᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦊᦱᧇ ᦊᦳᧂᧉ ᦐᧅ ᦐᦱᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦠᧃᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦁᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃᦺᦞᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻᦷᦆᧄᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦡᦲ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦐᦾᧉ᧞ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃᦢᧁᧈ ᦗᦸᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧁᧉ ᦝᦱᧂᧈᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦚᦳᧃ ᦗᦻ ᦎᦱ ᦖᦻᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦒᦲ ᦉᦳᧆᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ

  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔

 ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦱ᧐᧐ ᦔᦲ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᦵᦉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦱ᧐᧐ ᦔᦲ  ᦔᦱᧂ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᦁᧃ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦓᧃᧉᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱᦞ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ᦓᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦂᧆ ᦘᦲᧄᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ(ᦂᦱᧅ)》,ᦷᦍᧅ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦈᦺᦓᦃᦸᧉ ᦐᧅ(ᦂᦱᧅ)》,ᦣᧁ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᧄ ᦑᦹᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ

 () ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ

 ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ   ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦱ᧐᧐ ᦔᦲ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦸᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ ᦓᧃᧉᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,《ᦃᦸᧉ ᦐᧅ(ᦂᦱᧅ)ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦁᧃ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧓᧕ ᦷᦎ ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦈᦹ ᦆᦹᧃ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦂᦱᧃ ᦃᦲᧆᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦁᧃ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧓᧕ ᦷᦎ ᦓᧃᧉᦵᦞ ᦟᦱᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔”,ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦁᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦓᧃᧉᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦁᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦵᦜᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃᧉᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦵᦣᧆᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧀ ᦵᦃᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧓᧕ ᦷᦎ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦂᦸᧈ ᦵᦵᦣᧅ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦞᧉ

() ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧄ ᦗᦱᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ

 ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ。《ᦃᦸᧉ ᦐᧅ (ᦂᦱᧅ)ᦀᧁ ᦂᦱᧃᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦑᧆᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ᦓᧃᧉᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦂᧃᦉᦱ ᦓᦱ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂᧈ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦓᧃᧉᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦁᧃ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄᦔᦱᧈ ᦁᧄ ᦗᦴ ᦡᦾ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦑᧆᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦖᧈᦘᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦷᦟᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦓᧃᧉᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦁᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦋ ᦗᦱᦵᦵᦕᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦟᧂ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦓᧃᧉᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦞᦏᦳ ᦵᦵᦆᧃᧈ ”。ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᦏᦳᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦂᦱᧃᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒᧄᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ

 () ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

 ᦈᧅ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦑᧆᦵᦑᦲᧅ ᦅᧁᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇᦊᦴᧈ ᦺᦓᦃᦸᧉ ᦐᧅ(ᦂᦱᧅ ᦌᦱᧁ ᦀᦱᧃᧈ)ᦠᧃᧉᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔”,ᦣᦸᧄ ᦷᦙᧃ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦙᦱᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻᦠᦱᧅ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦓᧃᧉᦺᦓ ᦐᦲᧉᦷᦢᧆ ᦔᦸᧆ  ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦷᦢᧆ ᦔᦸᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉᦵᦞᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ;,ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦂᧃ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᦸᧉ ᦂᧃᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦥᧂ ᦆᧇ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦂᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒᧄᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈᦆᦹᧃ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦂᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦡᦲᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦛᧀ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ

 () ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ

 ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦺᦓ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᧃᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦺᦓ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦕᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦂᧃᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦓᧃᧉᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦠᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦡᦲᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,《ᦃᦸᧉ ᦐᧅ (ᦂᦱᧅ)ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦎᦸᧂᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦉᦳᧄ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦵᦵᦆᧁᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦑᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦓᧃᧉᦵᦗᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦜᧅ ᦃᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦕᦂᦱᧃᦓᧃᧉ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦗ

 () ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ

 ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦑᦹᧅ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃ ᦁᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦡᦲ ᦇᦱᧄ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦣᧁ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦓᧃᧉᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦀᧁᦵᦵᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦠᧃ ᦎᦱᧈ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦠᦹᧂᧈ ᦍᦱᧁᧈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱᦠᦱᧅ ᦙᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦺᦞᧉᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,《ᦃᦸᧉ ᦐᧅ(ᦂᦱᧅ)ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧂ ᦏᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦡᦲ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦞᧆ ᦒᧄᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦖᧆ ᦺᦉᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦠᦱ ᦂᦱᧃᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦋᦱᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦺᦊᧈ ᦓᧅᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈᦺᦖᧉ ᦺᦈᦣᦸᧃᧉ ᦺᦈ ᦓᧃᧉᦒᦲᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦊᧈ ᦁᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃᦩᦱᧄ ᦛᧆ ᦤᦲ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧂ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ ᦓᧃᧉᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ

ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ

ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦩᦾᧈᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔”、ᦆᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦓᧃᧉᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦒᦲ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖ ᦺᦖᧈᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦙᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦓᦲᦰᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧐ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧐ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳ、“ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧐ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔᦎᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈᦙᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉᦙᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦅᧁᧉᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦎᦱ ᦎᦹᧅᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃᦠᦹᧉ ᦡᦲᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦏᦳ ᦕᧆ ᦐᦹᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦉᦳᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦑᧆᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦺᦗᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ

ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲᦔᦸᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧕ ᦔᦳᧃᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦍᦾᧈ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧐ ᦔᦳᧃᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧕ ᦔᦳᧃᦵᦵᦍᧂ ᦉᦸᧃ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃᦵᦵᦍᧂ ᦉᦸᧃ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦂᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃᦂᦱᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦙᦱ ᦕᧃᧉ ᦂᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦜᦳᧆ ᦵᦞᧅ ᦜᦳᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦓᧃᧉᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦃᦳᧄᧈᦕᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᧃ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦓᧃᧉᦵᦗᦲᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦗᦻ ᦵᦐᦲᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

 () ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦑᧆ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇ ᦵᦵᦡᧃ

ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧉ ᦺᦛ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦟᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦙᦱᦗᦻ ᦺᦓ ᦗᦸᧅ ᦔᦲᧃᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦒᦲ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᦃᦸᧇᧈ ᦘᦲᧄ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦏᦳᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦊᦴᧈ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦐᧅᦝᦱᧂᧉ ᦚᧁᧉᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈᦚᧁᧉ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦚᧁᧉ ᦖᧃᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᧃᧉᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦑᦲᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦁᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦲᧂ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦢᦳᧄᧈ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦅᦳᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦣᧉᦷᦠ ᦡᦾ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦑᦸᧂᦰᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦟᧇ”,ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᦳᧃᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦵᦑᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦂᧇ ᦑᧂᦅᦳᧃ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ”、ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦋᦾᧈ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰᦑᦸᧂᦰ ᦑᦱᧂᦓᧄ ᦗᦱᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦀᧁ ᦺᦞᧉᦈᦱᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈᦠᦹᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦳᧄᧈ ᦊᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦌᦳᧄ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧇ ᦈᧇ ᦂᧃᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ”,ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦑᦲᧆ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ”,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦈᧅ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇᦃᧇ ᦺᦆᧈ ᦷᦠ ᦅᧁᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦔᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦑᦲᧆ ᦌᦱᧁ ᦙᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦔᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦖᧈ ᦈᧇ ᦅᦳᧃᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧇ ᦈᧇ ᦅᦳᧃᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦵᦑᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦈᧇ ᦺᦃᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦝᧃ ᦵᦉᦲᧅᦷᦍᧂ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦅᧄ ᦵᦡᧁᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦚᧁᧉ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦵᦑᧆᦵᦗᦲᧈ ᦵᦑᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ

 () ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ

ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱᦈᧅ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦔᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦢᧁᧈ ᦕᦸᧃᧈᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦔᧁᧈ ᦺᦞᧉᦟᦱ ᦅᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦔᧁᧈ ᦡᦻᦈᧅ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦝᦱᧂᧉ ᦗᦸᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦱ ᦑᦲᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᧂ ᦏᦹᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ”,ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉᦠᦳᧄᧈ ᦷᦂᧄ ᦑᧂ ᦂᦳᧄᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦗᦲᧆ ᦛᦻᧈ ᦠᦱ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦔᦸᧂ ᦺᦋᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦲ ᦠᦹᧉ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦢᧅ ᦺᦖᧈᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦱ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦌᧄᧉᦵᦔᧃᧈ ᦆᦻᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦉ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦅᦳᧃᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦸᧈ ᦺᦗᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦐᧂᧉ ᦢᦱᧆᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦑᧆ ᦉᦳᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦙᦴᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦗᧃ ᦙᦴᦅᦻ ᦡᦲ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦙᦴᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧒᧖᧐ ᦜᧅᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦙᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦞᦱᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦊᦴᧈ ᧔᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦰ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦠᦳᧄᧈ ᦷᦟᧂᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧕ ᦔᦳᧃᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦈᧇ ᦵᦵᦑᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦜᦱ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦉᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂᦀᦾᧉᦟᦱᧉᦖᦴ ᦎᦸᧃᧈᦺᦂᧈ ᦵᦵᦀᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃᦺᦙᧉ ᦢᧁᦵᦠᧆᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦉᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈᦷᦉᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦔᧅ ᦠᦳᧄᧈ ᦌᧄᧉ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦙᦱᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦠᦹᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲᦈᧅ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃᦣᦾᧉ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃᦢᦱᧃᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦸᧂ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ

 ()ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ

ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦒᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃᦟᦱ ᦏᦳ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦇᦹᧃ᧕ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉᦋᦴᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦉ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦻ ᦀᦸᧃᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅᦣᦾᧉ ᦓᦹᧂᧈ ᦀᧃᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦣᧃ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓᧐ ᦔᦳᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦁᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉᦗᦴ ᦂᦱᧃᧉ ᦐᦲᧉ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦵᦖᦲ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦟᦰ ᦺᦞᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦡᦻ ᦓᧃᧉᦠᦹᧉ ᦡᦲᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦍᦱᧅ ᦓᧃᧉᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦔᦸᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦔᦸᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦟᦰ ᦓᦱᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦟᧄ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦞᧃ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦑᦸᧂᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦸᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦞᧃ ᦏᦹᧂ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦖᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂᦜᧅ ᦆᧄ ᧒᧔᧐”,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᧙᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦑᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧉᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦷᦂᧆᧈ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉᦉᦱᧂᧉ 5G ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᧙᧘᧓ ᦑᦲᧈᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦑᦲᧁ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦙᧀᧉᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦏᦳ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂᦵᦞᧂ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦟᦴᧈ ᦞᧆ ᦒᧄ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦊᦱᧂ ᦚᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧔᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦱ᧙᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦋᦱᧆᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦏᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈᦟᦴᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ

ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦓᦲᦰᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦻ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᧄ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻ ᦷᦜᧂ ᦜᦻᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦳ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦏᦳ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦋᧁᧉ ᦏᦳ ᦑᧄ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂᧉ ᦷᦟᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦋᦰ ᦺᦖᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦋᧉᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦺᦖᧈᦔᦲᧃ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔᧆ ᦟᦰ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦟᦱ ᦅᦸᧂ ᦕᧃᧉ ᦵᦵᦣᧆ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦵᦵᦝᧆᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦈᧇ ᦵᦵᦑᧆᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦚᦻᧈ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃᦷᦊᧅ ᦊᦱᦵᦟᧂᧉ ᦏᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ

    ()ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦜᦱ ᦀᧃᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦒᦲ ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦀᧁ ᦺᦡᧉᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ

ᦜᦱ ᦀᧃ“,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦈᦲᧆ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲᦞᧆ ᦒᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰᦵᦟᦲᧂᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦵᦋᦲᧉᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦎᦱ ᦑᦹᧅ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦒᦲ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦩᦱᧆ ᦩᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈᦵᦞᧂ ᦺᦖᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦵᦞᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦞᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦂᧇ ᦉᦱᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ᧞ ᦙᦸᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦑᦲᧈ  ᦎᦱᧂᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃᦊᦴᧈ ᦓᦸᧃᦵᦑᧁᦵᦵᦀᧁᧈᦌᦹᧉᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈᦵᦟᧂᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦓᧄ ᦀᧁ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦒᦲ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦒᦲ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦅᦱᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦲ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦒᦲ ᦜᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦙᦱᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᧓᧐ ᦋᦸᧂᧈᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦱ ᦟᦱ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦊᦲᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦞᧃᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦸᧂ ᦙᦲ  ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦀᦱᧆᦡᦲ ᦊᦴᧈᦷᦖᧆ ᦺᦉᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲᦙᦲ ᦊᦱ ᦓᧃᧉᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦏᦳ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈᦵᦞᧂ ᦊᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦊᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦛᧀ ᦟᦲᧅ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦜᧂᦐᧂᧉ ᦂᧃᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦀᧀᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦊᦱ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᦳᧄᧈ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦖᦻ ᦺᦞᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃᦠᦹᧉ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦴᧈ ᦃᦸᧉ ᦋᦴᧈ ᦎᦱᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉᦂᦱᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦺᦖᧈᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᧃ ᦈᦸᧂᧉᦠᦽᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦟᦱᧉ ᦎᦱᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦸᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦁᧀᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ  ᦵᦣᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦡᦲᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦣᧇ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦺᦓ ᦵᦑᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦑᧆ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧐ ᦔᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦜᦱ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦒᦲ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧉ ᦺᦛ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅᦙᦱ ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦜᦱ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᦱ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦜᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦍᧇᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦺᦊᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦟᦱᧉ ᦡᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧒ ᦔᦳᧃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦺᦅ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦀᧁ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦣ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦣ ᧒᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦷᦎ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦞᦏᦳ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦣᦟᦱᧅ ᦍᦱᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦍᧇᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦋᦰ ᦡᦲ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦜᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦜᦱ ᦃᦳᧂ ᦵᦃᧆ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᧅ ᦵᦃᧁᦵᦵᦋᧃ ᦷᦅᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦠᦹᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᧅᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦱᧉ ᦂᦸᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦋᦲᧉᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦘᧈ  ᦺᦅ ᦡᦲ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂᦔᦱ ᦓᦾᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦱ ᦓᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦜᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦡᦲ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦚᦱᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦖᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦞᦱᧂᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦚᦱᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦓᦸᧅᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂᧂ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧕ ᦔᦳᧃᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦁᧃᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦞᧅ ᦢᧁᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ”、ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᦱ ᦷᦜᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᦱᦷᦍᧅ ᦓᧄᧉ ᦺᦞᧈᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦞᧅ ᦈᧅᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦱ᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ

ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦳ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱᦂᦱᧃ ᦶᦉᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦱᧉᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦏᦱᧄ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧃᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦺᦔ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦜ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦺᦊᧈ ᦣᦱᧄᧉ ᦺᦞ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦖᦱᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ  ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦺᦖᧈ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦊᦱᧁᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ  ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦔ”, ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃᦃᦹᧃᧉ ᦺᦔ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦍ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦊᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦗᦹᧃ ᦷᦅᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦃᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦅᦸᧉ ᦃᦹᧃ ᦗᦸᧅ

() ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦺᦊᧈ”“ᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ᧒ ᦗᦸᧅ

    ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈᦣᦴᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ  ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦔᦸᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ  ᦃᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇᦃᦸᧂᧈ ᦋᦾᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦶᦔᧃᧉ ᦜᦱ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦓᧃᧉ ᧔᧐ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦃᦸᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈᦂᦱᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦱ᧕ ᦋᦸᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦈᦲᧆ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦏᦜᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈᦂᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦺᦓ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦓ ᦵᦑᧆᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦟᦱ ᦅᦸᧂ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲᧈ ᦣᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦹᧆ ᦍᦱᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ ᧓᧐ ᦔᦲᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦑᦲᧆ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱᦔᦲᧃᧈ ᦺᦅ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧆ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦣᦻᧉ”, ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦐᦽᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦌᧄᧉ”, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦑᦲᧆᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦡᦲ ᦣᦻᧉ”。ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦎᦸᧉ ᦷᦜᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦺᦓ ᦵᦑᧆ

ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦍᧇ ᦖᦱᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦙᧂᧉ ᦱ᧕ ᦵᦑᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦶᦩᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦳ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦺᦖᧈᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦏᦳ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂ ᦂᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃᦑᦳᧃᧉᦍᦴᧉᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈᦓᧅ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ(ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ)ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦔᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦎᦸᦰ ᦈᧇᦉᦻ ᦷᦜᧂ ᦁᧃᦉᦻ ᦀᦲᧃ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᦾᧉᦓᧃᧉᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦶᦩᧃᧈ ᦏᦳ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦆᧄ ᦑᦲᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦺᦓ ᦵᦑᧆ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦺᦓ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᧇ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦍ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦗᦻ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦓᧃᧉᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦓᧃᧉᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ ᦵᦞᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦗᦻ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦉᦹᧆ ᦢᧁᧈ ᦊᦸᧃᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦶᦃᧅᧈ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦺᦞ ᦃᧁᧉ ᦂᦸᧉ ᦂᧇ ᦕᧆ ᦺᦘᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦗᦸᧅᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦑᧆᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦵᦑᧆ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔”。 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᦲᧆ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦵᦑᧆ ᦠᦳᧃᦛᦻᧈ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦵᦑᧆ ᦱ᧐ ᦠᦳᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦸᧈ ᦺᦗᦶᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦣᧂᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇᦏᦹ ᦐᧅ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧐ ᦔᦳᧃ

() ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ”“ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ

    ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ”“ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦏᦹᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃᦺᦘᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦹᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᧁ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ  ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦵᦞᧅ ᦶᦔᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦲᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᧁ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦖᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧈ ᦣᦱᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦺᦖᧈ ᦀᧁ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦖᦹᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ 26.6 ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱᧄ ᦖᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦙᦲ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦋᦰ ᦓᦾᧉ ᦋᦰ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ** ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦎᦱᧄ ᦎᦲᧄ ᦙᦲ ᦗᦸ ᦂᦱᧃ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦙᦲ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦟᦳᧄ ᦉᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦙᦲ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧂ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦽᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦖᦲᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ

ᦢᦳ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ  ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦁᧅ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ 70% ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ  ᦵᦣᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦌᦸᧉ ᦶᦌᧃᧉ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦶᦩᧃᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦱᧁᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦟᦃᦓ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᧁᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦋᦸᧂᧈ”, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦆᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈᦣᦸᧄ ᦷᦙᧃ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦹᧂ 190 ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᧄ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦂᧈ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ  ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈᦂᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦒᦸᧃᧉᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦓᧃᧉ 

 () ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦷᦋ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦛᧆ ᦤᦲ

ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦑᧆ ᦛᧆ ᦤᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ”,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆᦋᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦝᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦢᧅ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦜᧂ ᦂᦴᧉ ᦙᦲ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦝᦱᧂᧈ ᦑᦰ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦐᦲ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ  ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦻᧈ  ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧈ ᦑᦰ ᦵᦃᧆ ᦋᦱᦵᦣᧆ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦁᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦓᧃᧉᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆᦋᦈᦱ ᦔᦲᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᦻᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦱᦞ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ”。ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦂᦸᧉ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦗᦻ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦉᦱ ᦓᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦗᦻ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦗᦻ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦗᦻ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦓᦱᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦟᦴᧈ ᦺᦖᧈᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦵᦑᧆᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦵᦑᧆᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃᦣᦲᧇ ᦺᦞᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦡᦲᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦺᦞᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧃᧉᦕᦸᧇ ᦌᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦛᧆ ᦤᦲ ᦔᦲ ᦓᧃᧉᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦠᦱᧄᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦖᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦻ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦊᦱ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦉᦻ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦊᦱ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦛᧆ ᦤᦲ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦷᦍᧂ ᦉᦳᧂ ᦃᦸᧂ ᦊᦱ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦎᦱᧄ ᦜᦻ ᦚᦻᧈᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱᦎᦱᧄ ᦈᦹᧈ ᦵᦓᦲᧂᧉᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈᦢᦱᧃᧉ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ +ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᦳᧂ”,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦑᦲᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃᦠᦹᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦑᧆᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦎᦴ ᦵᦑᧆᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦑᧆᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦺᦡᧉ ᦡᦲᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦑᧆ”,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃᦉᦱ ᦓᦱ ᦙᦲᧆ ᦑᦲᧉ ᦏᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆᦋᦱ ᦓᦱᧈ ᦈᦸᧉ ᦵᦑᧆ ᦛᧆ ᦤᦲ ᦓᧃᧉᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦛᧆ ᦤᦲᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ

 () ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᧅ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ

ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦟᦱ ᦋᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦶᦃᧂᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦶᦃᧂᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦂᦱᧉ ᦶᦃᧂᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦶᦃᧂᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧈ ᦶᦎᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᧅ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ

ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦂᦱᧃᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦋᦲᧉ”、ᦖᧃᧉ ᦃᧃᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦂᦱᧃ”、ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ”,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦞᦲ ᦈᦱ ᦟᦱ ᦂᦱᧃᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦟᦱ ᦂᦱᧃᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᧆᦋᦱᧂᧈ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦣᦴᧉ ᦺᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦴ ᦟᦱ ᦂᦱᧃᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧂ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦝᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧈᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦞᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧈᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦉᦸᧃᧈᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᧄ ᦈᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱᧄ ᦖᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ

ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄᧈ ᦛᧂ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦶᦃᧂᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦳᧂᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ”。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦻᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦶᦣᧂᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦆᦲᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦈᧇ ᦷᦟᧂᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦈᧇ ᦑᦱᧂᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦍᦱᧄ ᦺᦖᧈᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦙᦲ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦖᧈᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦂᦸᧉ ᦂᧃᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦆᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ

ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦵᦋᦲᧉᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂᦔᧃ ᦍᦱ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦵᦟᧁᧉᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦐᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦜᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ  ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦈ ᦎᦲᧆ ᦺᦈ ᦠᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦖᧃᧉᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉᦢᧁᧈ ᦅᦹᧆ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈᦑᦸᧂᦰ ᦖᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦗᦻ ᦇᦹᧃ ᦑᧂ ᦜᦻᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧆᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦣᦲᧆ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉᦠᦹᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ

ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦣᧁ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦣᧁ ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃᦠᦹᧉ ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦗᧃ ᦓᧂ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦌᦲᧃᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦒᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦸᧃ ᦀᦸᧃ ᦠᧃᧉᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦞᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆᦡᦲᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦡᦲᦀᧁ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ