new tai | old tai | 中文

ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦠᦴ ᦅᦳᧃ ᦈᧇ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ

作者: 时间:2021-05-27 17:21:46

     ᦵᦵᦎᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦆᦲᧂ ᦁᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᦹᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ,ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧃ ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦘᦱᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉ ᧕ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。

     ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᦱ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦗ。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦳᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦈᦱ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ、ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ  ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ。ᦕᦴᧉ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ,ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃᦕ ᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦙᦹᧉ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ,ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦈ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ、ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦡᦲ ᦇᦱᧄ。

ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᧃᧉ,ᦠᧃ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦙᦱ ᦝᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦖᦻ ᦀᧁ、ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ  ᦷᦋᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦀᦸᧃᦀᧁ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦀᧆ ᦵᦉᧂ、ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ  ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ。ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦱᧆ ᦡᦴ ᦊᦴᧈ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦣᧁ ᧞,ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦈᦲᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱᦷᦂᧃ ᦝᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂᦕᦸᧃᧈ ᦖᦲᧃᧈ,ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦓᦲᦰ ᧟。”

     ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦑᧁᧈ ᦌᦸᧉ ᦔᦲᦰ ᦎᦲᦰ ᦎᦸᧂᧉ ᦌᦰ ᦟᦱᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦀᧁ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦙᦱ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦋᦱᧆ ᦝᧂ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ ᦵᦵᦑᧉ,ᦠᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦷᦠ ᦷᦖᧅ ᦷᦠ ᦺᦈ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦷᦎ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦝᧂ ᧞。”ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᧕᧒ ᦔᦲ ᧟,ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧅ ᦢᦱᧃ、ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᧞ ᦷᦀᧆ ᦊᦱᧇᧈ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ。ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦑᦱᧂ ᦡᦲ ᦡᦲ,ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ ᦇᦱᧄ 。

ᦀᦲᦰ ᦡᦱ ᦆᧄ ᦁᧃ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧓᧐ ᦔᦲ  ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦠᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦀᧁ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦗᦱ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ,ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ。

   ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦁᧃ ᦙᦱ ᦝᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ,ᦋᦱᧆ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ、ᦋᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦈᧅ ᦈᦹᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ,ᦵᦉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋ ᦗᦱᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᧞。 ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦉᦳᧅ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦵᦖᦲᧃ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ:“ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᦳᧆ ᦢᦸᧈ,ᦂᦲᧃ ᦎᦸᧈ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦕᦴᧉ ᦺᦔ ᦀᧁ”。ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ ᦉᧂ,ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦑᦱᧂ、ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦅᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦵᦑᧁ ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ。(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)