new tai | old tai | 中文

ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ

作者: 时间:2021-05-20 17:14:09

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦓᧃᧉ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦖᦴᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦟᦲᧉ ᦷᦒᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦌᦻᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦙᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦸᧂ ᦌᦻ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ、ᦚᦳᧃᧈ ᦙᦳᧅ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦘᦑᦲᧆ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧑、ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦆᧅ ᦵᦑᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦏᦹ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦈᧇ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᧞ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。(ᦷᦝᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ)