new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ

作者: 时间:2021-05-20 17:10:43

   1b-2.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ、ᦉᦹᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ、ᦉᦹᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ、ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᧞ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ,ᦝᧂ ᦵᦉᧂ ᦔᦱᧅ、ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦠᦹᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ、ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦈᦸᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦵᦵᦌᧆ ᦌᦹᧈ ᦺᦗ。(ᦋᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ、ᦷᦝᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)