new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-05-20 17:10:12

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦋᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦱᧁ ᦺᦝ(ᦷᦆ ᦌᦲᧃᧈ),ᦷᦠ ᦈᧅ ᦋᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦵᦛᦲᧃᧈ ᦍᦲᧉ ᦃᧁᧈ ᦺᦔ ᦷᦎᧅ ᦡᦱᧁ ᦺᦝ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦺᦔ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᧄᧉ ᦷᦜᧇ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦘᦵᦵᦑᧆ ᦉᦳᧂ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦲ、ᦔᦲᧃ ᦉᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦗ ᧞ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ 、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ    ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ  ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒  ᦗᧃ ᦓᦱ 。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦷᦝᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦷᦝᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,“ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ,ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ”,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 186 。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

 ★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦒᦸᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱᦞ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓(ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ)  ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᦲᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ。

 ★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ、ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ。