new tai | old tai | 中文

ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2021-05-20 17:09:45

  ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦙᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦉᦱᧁᧈ ᦵᦔᧀᧈ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦟᦲ ᦈᦹᧈ ᦵᦁᦲᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᧁᧈ、ᦟᦼᧉ ᦍᧂᧉ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦒᦻᧉ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦃᦲᧁᧈ ᦗᦴ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ《ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ (ᦂᦱᧅ)》,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦴ《ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙》。ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ 100 ᦔᦲ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦉ ᧟,ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ 100 ᦔᦲ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᧒ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ“ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦡᦲ”,ᦍᧂ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᧞ ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧓᧕ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ,ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦠᦱᧅ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦵᦵᦑᧉ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧅ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦂᦴᧈ ᦵᦜᦲᧄᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ“ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ“ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧔ᦕᦂᦱᧃ”、ᦖᧃᧉ ᦃᧃ“ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ“ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦓᧃᧉ ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ、ᦍᧂᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ)