new tai | old tai | 中文

ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ“ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦱᦞ ᦋᦸᧂᧈ”ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-03-26 09:24:19

  ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ“ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦱᦞ ᦋᦸᧂᧈ”,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ、ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ、ᦩᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᧑、ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᧞ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ。ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦙᦲ ᦵᦞᧅ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ 10000 ᦅᦳᧃ、ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ 26.6 ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ。 ᧒、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ 。ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦖᧈ、ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦊᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦏᧄ ᧒ ᦜᧂ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ 540 ᦅᦳᧃ,ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦵᦊᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ 91% ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦵᦊᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦏᦹᧂ 71% ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。᧓、ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ。᧔、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧕、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ。᧖、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ。᧗、ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ。᧘、ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕᦵᦑᧆ“ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ7+2 ”ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。᧙、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦉᦲᧃ“ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ”。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦩᦱᧂᧈ ᦎᦻᧈ ᦗᧃ ᦈᧁᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ 100%,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ 5G ᦈᦱᧃᧈ 522 ᦑᦲᧈ。ᦱᦞ、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ。ᦑᧂ ᦔᦲ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ 3532 ᦜᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)