new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-03-26 09:23:09

◆ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦵᦵᦀᧇ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ,ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦂᦱᧃ  ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ。

◆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦋᦳᧂ ᦋᦲᧃᧈ ᦟᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦟᦲ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦞᦴᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ,᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。

◆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧂ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ 。

◆ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ、ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂ ᦉᦲᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ、ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧂ ᦉᦲᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ。

◆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦒᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦱ ᦔᧃ ᦊᦱ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦒᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲ ᦈᦹᧈ ᦵᦁᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。