new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ

作者: 时间:2021-03-26 09:20:57

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦉ ᦈ ᦞᦱ ᦈᦱ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦔ ᦡᦲ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ、ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ,ᦔᦱᧃᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦠᧃ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ、ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ  ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦗᦲᧂ ᦺᦉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦗᦸᧅ ᦅᦹᧃ ᦕᦵᦉᦲᧆᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ、ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦑᧉ。ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ、ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ  ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦆ ᦢᦲᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ; ᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ; ᧖ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ; ᧗ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ。

(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)