new tai | old tai | 中文

ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

作者: 时间:2021-03-22 09:43:11

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

  ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ    ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ

   ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦁᧃ“ᦃᧃ ᦒᦰ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ”“ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦒ ᦟᦳᧂ”ᦓᧃᧉ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ、ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᧃ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ  ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᦺᦡᧉ、ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦡᧉ、ᦞᦱᧂ ᦺᦈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ、ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、ᦂᧄ ᦑᦹ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦘᦵᦵᦑᧆ ᦉᦳᧂ、ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ、ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦙᦲ ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦗ。(ᦝᦳᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ)