new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦰ ᦍᦰᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ

作者: 时间:2021-03-22 09:41:59

   ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᧞ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᧞ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ   ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ。

   ᦗᦰ ᦍᦰᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦂᧄᧈ ᦟᧂ  ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦋᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ、ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ  ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦑᦹᧅ ᦁᧃ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᦴᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦈᦳᧇ ᦵᦋ ᦘᦑᦲᧆ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᧃᧉ。(ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦈᧃ ᦆᧄ、ᦟᦲ ᦊᦼᧈ ᦗᦲᧃᧈ)